Home

 

Welkom bij Gettings

Gettings is een site die kralen en andere leuke artikelen aanbied. Ook volgen er eigen gemaakte artikelen. We proberen wekelijks weer iets nieuws te bedenken en te creeren. Zo hopen wij dat u vindt wat u zoekt! Wij zullen dan ook alles in het werk stellen om aan uw verwachtingen te voldoen.

Neem een kijkje op de website en als u vragen of opmerkingen heeft,
neemt u gerust contact met ons op. 

OPRUIMING  OPRUIMING  OPRUIMING  OPRUIMING 

Ontdek in ons assortiment ook het volgende :

"NIEUWE KLEDING"

"DIDI"

"DESIGUAL"

"2e HANDS KLEDING"

"KINDERKLEDING"

 

De voorraad wordt maandelijks aangevuld met de mooiste producten en gloednieuwe/bekendste merken!

 

 

 
 
Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Gettings, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Gettings uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4. Gettings is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Gettings zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Overeenkomst

1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

2. Gettings behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Gettings het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7. Schade toegebracht aan een artikel door bijtende stoffen zoals parfum of door vocht worden niet in behandeling genomen. De garantie komt in dit geval te vervallenGebreken; Klachttermijn

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Gettings.

2. Indien een klacht gegrond is zal Gettings de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.Levering

Alle bestellingen worden door TNT post verzorgd waardoor de levertijd afhankelijk is van dit postbedrijf.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)